1. Právo odstoupit od smlouvy

 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodejce, kterým je Lucie Makaloušová – jako provozovatel e-shopu drobecci.cz/dropki, se sídlem Slatina nad Zdobnicí 28, 517 56 Slatina nad Zdobnicí, identifikační číslo: 06809294, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 3. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

3. Na co se právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje

 1. Zboží pomíjivého charakteru – jedná se o zboží, které je určeno k přímé spotřebě. O zboží, které porušením originálního obalu bude znehodnoceno nebo o zboží, které je výslovně označeno jako zboží bez práva odstoupení od smlouvy („Nelze vrátit“)
 2. Zboží znehodnocené použitím – tím se rozumí takové zboží, které je v kontaktu s jinými látkami, přímo působící na stav zboží
 3. Zboží znehodnocené kupujícím – jedná se o zboží, u kterého došlo k nevratnému poškození vlivem neoprávněné manipulace, neoprávněného zásahu do zařízení, nebo je li zboží rozbité
 4. Na zboží bez originálního obalu
 5. Na zboží zaslané zpět Prodávajícímu v poškozeném nebo jinak znehodnoceném obalu
  1. Obal je popsán jinými než originálními nápisy
  2. Obal je přelepen lepicí páskou
  3. Obal je opatřen přepravní nebo jinou etiketou, které přímo nesouvisí se zbožím
  4. Zboží je zasláno v obalu bez vnější ochrany