OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu drobecci.cz/dropki

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí provozovatel internetového obchodu drobecci.cz/dropki, Lucie Makaloušová, IČO: 06809294, se sídlem Česká Rybná 94, 561 85 Česká Rybná, jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Zákazník“).
  2. VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi Prodávajícím a Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na internetové adrese www.drobecci.cz/dropki (dále jen „e-shop“).
  3. VOP se nevztahují na smluvní vztahy mezi podnikateli.
  4. Od VOP se lze odchýlit ujednáním v kupní smlouvě.
  5. VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění VOP je Prodávající oprávněn dle potřeby měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP nejsou změnou VOP dotčeny.
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace Zákazníka provedené v e-shopu bude vytvořen uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), který může Zákazník využívat k objednávání zboží. V případě, že to e-shop umožňuje, může Zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace.
  2. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které Zákazník nesmí sdělovat třetím osobám.
  4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 po sobě jdoucích měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
  6. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na provádění údržby a aktualizací e-shopu.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Zboží zobrazované v e-shopu nepředstavuje nabídku k uzavření a kupní smlouvy a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zobrazovaného zboží.
  2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty, ceny zboží neobsahují DPH Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícímu uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. V e-shopu jsou obsaženy dále též informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
  4. Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží vloží Zákazník do nákupního košíku),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
   3. způsob dopravy zboží
   4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“)
  5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu stiskem tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po podání objednávky zašle Zákazníkovi elektronickou poštou potvrzení o tom, že objednávku obdržela. Následně pak Prodávající zašle Zákazníkovi elektronickou poštou zprávu o tom, zda objednávku přijímá či nikoli.
  6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslaného Zákazníkovi elektronickou poštou. V případě, že Prodávající oznámí Zákazníkovi, že objednávku nepřijímá nebo Zákazníkovi v reakci na objednávku nezašle žádnou zprávu, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
  8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Kupní cena za zboží a podmínky platby
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je Zákazník oprávněn uhradit Prodávajícímu některým z níže uvedených postupů:
   1. v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce;
   2. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícímu č. 2600530397/2010, vedený u Fio bank a.s., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1 (dále jen „účet Prodávajícího“)
  2. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
  3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu dle platebních instrukcí Prodávajícího, zejména uvést variabilní symbol platby. V případě jakékoli bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit kupní cenu před odesláním zboží nebo před jeho osobním odběrem. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije. Závazek Zákazníka uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
  6. Prodávající vystaví Zákazníkovi po uhrazení kupní ceny zboží prodejní doklad – fakturu, který mu zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 VOP, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@drobecci.cz.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany Zákazníka, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijala. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než jí Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
  7. Do doby převzetí zboží Zákazníkem je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.
  8. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. Přeprava, dodání zboží a cena dopravy
  1. Objednávky jsou zasílány přepravní službou PPL s.r.o.
  2. Doručení je možné na adresu nebo na výdejní místo – PPL Parcelshop
  3. Obsluhované oblasti jsou Česká republika a Slovensko
  4. V případě platby na dobírku je objednávka uhrazena v hotovosti (případně kartou) při předání zboží
  5. Doběrečné na Slovensko je v systému PPL přepočteno na EUR aktuálním kurzem v den vytvoření objednávky

Ceník přepravného:

Typ služby Cena dopravy Doba doručení
Parcel Private 89,- do 24h od odeslání
Parcelshop 79,- do 24h od odeslání
Balík na Slovensko 200,- do 3 dní od odeslání

Jednotná cena za platbu na dobírku je 40,- (čtyřicet korun), respektive 50,- (padesát korun) při doběrečném na Slovensko.
Při objednávce v celkové výši nad 2500,- je dopravné zdarma.

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li jím vydány.
 1. Doba doručení
  1. Zboží je odesláno Prodávajícím Zákazníkovi nejdéle do 48 hodin od obdržení objednávky, je-li zboží skladem (Za takové je považováno zboží, které je označeno v e-shopu znakem „Skladem“, „Skladem několik kusů“, „Běžně skladem“, apod.)
  2. U zboží na objednávku nebo zboží před naskladněním se doba dodání řídí uvedenou dobou dodání u zboží
  3. V případě platby převodem je zboží odesláno Prodávajícím Zákazníkovi po připsání příslušné částky na účet Prodávajícího, nejdéle však do 48 hodin od připsání platby, je-li zboží skladem (Za takové je považováno zboží, které je označeno v e-shopu znakem „Skladem“, „Skladem několik kusů“, „Běžně skladem“)
 2. Práva z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
  2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,
   2. že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. VII.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo z důvodu opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním u použitého zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Zákazníka reklamované zboží.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád.
 3. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@drobecci.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající na elektronickou adresu Zákazníka.
  4. V souladu s ust.§14, zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění Vás informujeme, že subjektem pro oblast řešení mimosoudních sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.
  5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Zákazník na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.
 4. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů Zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (společně dále jen „osobní údaje“).
  3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy a lze jej kdykoli odvolat. Dále má Zákazník právo odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
  4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k plnění účelu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
  7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se Zákazník domníval, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat Prodávajícího o vysvětlení,
   2. požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 5. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícímu a obchodních sdělení na svou elektronickou adresu.
  2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 6. Doručování
  1. Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou v objednávce.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje Prodávající:
   1. adresa pro doručování: Lucie Makaloušová – drobecci.cz/dropki, Slatina nad Zdobnicí 28, 517 56
   2. adresa elektronické pošty: info@drobecci.cz
   3. telefon: +420 737 260 102.